Responsive image

Партньори

В партньорството на проекта участват 6 организации с различен опит  в областта на формалното и неформално образование за възрастни от цяла Европа. VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras, доставчик на обучение за възрастни и психологически услуги от Литва е координатор на  проекта.

...
EGInA Srl

EGInA Srl
EGInA Srl е център за обучение и консултантски услеги със седалище във Foligno (Умбрия, Италия), която работи в областта на европейски проекти и грантови схеми на ЕС. Компанията е създадена от екип от ръководители на проекти с дългогодишен опит в подготовката, подаването и изпълнението на проектни предложения, както и в координацията на международните партньорства и административното и финансово управление на местно, национално и европейско равнище.

EGInA работи в широка и консолидирана мрежа от публични и частни органи, предоставяйки висококачествени услуги и консултации в различни области:
Европейски и международни проекти
Учене през целия живот и висше образование
Научни изследвания и иновации
Мобилности

EGInA се ангажира да изпълнява национални и европейски проекти за социални иновации, със специален акцент върху социалните и дигитални иновации, насърчаването на дигиталните  умения и обучения по предприемачество.

...
Weener XL, Work & Income ( ‘s-Hertogenbosch-Netherlands)

Weener XL, Work & Income ( ‘s-Hertogenbosch-Netherlands) WeenerXL е организация за развитие на труда на община' s-Hertogenbosch и представлява комбинация между социално работно място и публична социална услуга, която осигурява финансова подкрепа (социални плащания) и помага на хората (на възраст от 18 до 65 години) в намирането на работа, подкрепа за разрешаването на техните финансови, социални и лични проблеми и мотивирането им чрез социално включване и социално участие. 
В WeenerXL има възможност за работа на хора в неравностойно положение и хора с увреждания. В организацията има около 2000 души, сред които администрация, лица, които работят със субсидирана заплата и в защитена заетост. Освен това 550 души участват като доброволци, неформална грижа или се включват като тяхна ежедневна ангажираност. 
Освен това работят с 4000 души в зависимост от необходимостта от социални грижи. За младите безработни (на възраст от 16 до 27 години) сформирахме екип от специалисти, работни консултанти / треньори. Те помагат на тези безработни младежки да намерят работа, да се върнат на училище или да координират други въпроси, които ги интересуват (здраве, семейство, финансови и / или лични обстоятелства).

Weener XL предлага и индивидуални персонализирани пътеки за младежи. Те също работят в тясно сътрудничество с професионалното образование, за да насочат младежите към пазара на труда след завършване на средното им образование. За тези по-уязвими младежи Weener XL използва не само коучинг в професионален и личен план, но също така дава на предприемачите финансова компенсация под формата на субсидия. Точно тогава стойността на заплатите за собствената и адаптирана работа на служителя е по-малка от 100%. И в допълнение на това, без риск за работадателя, тоест обезщетение, в случай, че има отсъствие или болест на служителя.

...
Nikanor Ltd

Никанор ООД е създадена през 2002 г. като частна компания, работеща в областта на човешки капитал, чрез набиране на хора, обучението на възрастни и управлението и развитието на фирми. През 2003 г. е лицензиран от NAVET като Център за професионално обучение на възрастни. През 2012 г. Никанор придобива и лиценз за Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО). Фирмата е и сертифицирана съгласно системата за управление на качеството ISO 9001: 2000. От 2020 година сме член на EfVET (една от водещите европейски професионални асоциации, създадена от доставчици на професионално образование и обучение (ПОО).)

Компанията работи на територията на цяла България, както и на международно ниво, в зависимост от проектите, които има. Предлага професионални обучения в 25 професии и 32 специалности, езикови курсове и обучения за придобиване на ключови компетентности. 
Ние непрекъснато актуализираме нашите програми и разработваме нови модули за обучение. Нашият фокус е не само върху съдържанието на курса, но също така върху подобряването на методологията и включването на съвременни педагогически инструменти и методи. Предлагаме обучения в различни варианти от типа - класни стаи, онлайн обучения, смесено обучение, виртуални класни стаи и др.

Нашите целеви групи са млади хора, които обучаваме и консултираме по професионална ориентация, кариерно развитие и предприемачество, както и уязвими групи на пазара на труда, включително безработни, маргинализирани групи, нискоквалифицирани и нискообразовани хора, икономически неравностойни и др.

Никанор предлага също така неформално обучение и има за цел да насърчава участието на младежи в социални проекти и програми на местно ниво (културна интеграция, доброволчество, предприемачество ...). Всички наши проекти и инициативи имат за цел да включат преподаватели, учители, треньори, студенти и цялата общност в изпълнението на проекти и програми, които насърчават ученето през целия живот и развиват комуникационните, лидерските и професионалните умения на участниците.

...
Open Europe

Open Europe
Open Europe e асоциация на образователни услуги с нестопанска цел, с централен офис намиращ се в Реус (Каталония, Испания). 
Всички проекти и инициативи на нашата организация имат за цел да включат преподаватели, учители, треньори, студенти и цялата общност в изпълнението на проекти и програми, които имат за цел  учене през целия живот. Образователните програми са предназначени да развият уменията за комуникация, лидерство и работоспособност на участниците.

Това е единственият квалифициран представител на европейската мрежа Eurodesk в провинция Тарагона.

OpenEurope помага да се включат всички членове на общността в дейностите на тези организации, особено тези, свързани с гражданското участие, имиграцията и технологиите в услуга на хората или Умните градове.

OpenEurope предлага обучение в различни области, като прави езикови курсове, обучение по дигитална сигурност, предлага семинари по гастрономия, танци и личен растеж ... Освен това има отдел за информационни и комуникационни технологии, който създава всякакви видове платформи и уебсайтове. 

...
Usak University

Усакски университет
Университетът Usak, основан през 2006 г., е динамичен и бързо развиващ се държавен университет с 12 факултета, 3 колежи, 11 професионални училища, 3 аспирантури и 25 центъра за научни изследвания. Университетът предлага на разнообразните си и способни студенти широк спектър от възможности и предизвикателства за обучение и развитие; като в замяна и изисква значителен принос в света на знанието, в изследванията, откриването и приложението им. Завършилите училищата, известни като "институти", предлагат дипломни курсове и степени, които включват докторати в три основни области: естествознание, социални науки и наука за здравето. Всеки институт координира учебните планове на съответните си катедри. Университетът е амбициозен в обучението на студенти предприемачи, които чрез работата в университета, създават свой собствен бизнес. Университетът USAK, със своите академични звена, преподавателски състав, брой студенти, физически способности и научни изследвания, социални, културни и спортни дейности, е университет, който се откроява сред висшите учебни заведения.

Университетът USAK, който е един от пионерите в региона със своя енергичен академичен персонал и студенти, наскоро се превърна в пилотен университет в областта на производството на кожа, текстил и керамика в рамките на диференциация и специализация на мисията, насочена към развитието на региона. 
Университетът има репутация на университет, който поддържа високите стандарти в обучението, както и в изследванията. 
1 Кампусът Eylul на към университета е на 7 км от центъра на града. В момента той има общо около 33 1228 студенти, от които 3 072 са чуждестранни студенти. Нашите международни студенти играят основна роля в интелектуалния и културен живот на нашия кампус. От основаването си университетът USAK значително ускори усилията си по отношение на установяване на силни международни връзки с университети и организации в други страни на научно, академично, социално и културно ниво. Всички необходими стъпки са предприети с ентусиазъм за участие в образователните програми на ЕС и свързаните с тях дейности, които се считат за изключително важни за стратегическото развитие на университета. Студентите, които посещават колеж, имат възможности за саморазвитие в различни области, включващи много видове активности. Различни курсове, учебни групи, изложби, пиеси, представления и хорове се организират в много области на дейност, като живопис, фотография, занаяти, музика, народни танци, съвременни танци и театър, които позволяват на студентите да дадат художествен и културен принос. според вашите интереси и способности. Възможно е също тези групи и хорове да участват в различни събития, като концерти, представления и изложби вътре и извън университета и страната.

...
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras е НПО, работеща от 2010 г.

Услугите се предоставят за различни целеви групи: жертви на насилие, (бивши нарушители, семейства в социален риск, младежи, доброволци, социални работници, социални партньори, хора с увреждания и др. 

Предоставените услуги включват:
разработване и изпълнение на местни и международни проекти, предимно със социално изключени целеви групи;
разработване и акредитация на програми за обучение на извършители на престъпление, дипломирани социални работници, асистенти на социални работници, медицински сестри, ръководители, работодатели, доброволци и др.
организиране и изпълнение на различни социални инициативи и дейности, конференции, срещи от типа „кръгла маса“ и др. главно в областта на работата с жертви на насилие и извършители, управление на човешките ресурси, включване на социално слаби, уязвими групи (напр. жертви, възрастни хора и др. безработни, инвалиди и др.);
Предоставяне на изследвания, информация, консултации (консултации), услуги за външна оценка;
преводачески услуги;
ZISPB има повече от 20 програми за обучение за развитие на компетентности на социални работници, психолози, обучители за възрастни и преподаватели (списъкът може да намерите тук).

Освен това компанията е разработила много инструменти, които да бъдат използвани от обучители и треньори работещи с различни целеви групи - „Общуване чрез изкуствата: Наръчник с инструменти“, „Наръчник с инструменти за възрастни преподаватели по емоционален мениджмънт“ и др.

ZISPB участва активно в ERASMUS +, NORDPLUS Adult, безвъзмездни средства от ЕИП, както и в национални програми